History
Wang Rigen
Updated: 2016-08-03


Wang Rigen, Ph.D.

Professor.

Vice-Dean of College of Humanities

Tel: 0592-2186919

E-mail: rgwang@xmu.edu.cn

Education

1985, B.His,, Xiamen University;

1988, M.His, Xiamen University;

1994, Ph.D., Xiamen University.

  

Professional Experience

1988-1990, assistant ,History Department, Xiamen University;

1990-1994,lecturer ,History Department, Xiamen University;

1994-1999,associate professor, History Department, Xiamen University;

1999-present, professor, History Department, Xiamen University.

.

Research Area

Research specialties include Chinese social and economic history in the late imperial period (1368-1911) and Chinese maritime history.He has been awarded 1 first-class, 3 second-class, and 2 third-class national, provincial, and municipal certificates in recognition of excellence in teaching and achievement in the social sciences.

  

Courses Taught

Selected Articles in Chinese History

History of Chinese History

History of Chinese Imperial Exam

History of Chinese Maritime Development

Selected Publications

《中国会馆史》 Zhongguo huiguan shi [A history of China's native place associations].Shanghai Dongfang chuban zhongxin, 2007.

《明清海疆政策与中国社会发展》Ming Qing haijiang zhengce yu Zhongguo shehui fazhan [Ming-Qing maritime policies and their effects on China's development].Fujian renmin chubanshe, 2006.

《明清民间社会的秩序》Ming Qing minjian shehui de zhixu [Local social order in the Ming and Qing dynasties].Yuelu shushe, 2003.

《民营教育的历史观照》Minying jiaoyu de lishi guanzhao [An examination of private education in Chinese history].Hubei Jiaoyu chubanshe, 2000.

《乡土之链:明清会馆与社会变迁》 Xiangtu zhi lian: Ming Qing huiguan yu shehui bianqian [Native chains: Regional guild halls and social change in Ming-Qing China].Tianjin renmin chubanshe, 1996.


 

CO-AUTHORED WORKS

《细说明成祖》 Xishuo Ming Chengzu [A detailed account on the Yongle emperor].With He Feng 何锋.Shanghai renmin chubanshe, 2006.

《福建商帮》 Fujian shangbang [Merchant guilds of Fujian].With Chen Zhiping 陈支平.Hong Kong: Zhonghua shuju, 1995.

《康熙传》 Kangxi zhuan [Life of the Kangxi emperor].With Jiang Zhaocheng 蒋兆成.Renmin chubanshe, 1998.


 

CO-EDITED WORKS

《福建宗教史》 Fujian zongjiao shi [History of religion in Fujian].Fujian jiaoyu chubanshe, 1997.

《透视中国东南:文化经济的整合研究》 Toushi Zhongguo dongnan: Wenhua jingji de zhenghe yanjiu [Southeast China in perspective: integrated research on culture and economy].Xiamen daxue chubanshe, 2001.

《中国通史教程》 Zhongguo tongshi jiaocheng [Studies for a comprehensive Chinese history].Fudan daxue chubanshe, 2006.


ARTICLES

Has published over 80 articles and reviews in major academic journals in China, including:

《历史研究》 Lishi yanjiu [Historical research]

《中国经济史研究》 Zhongguo jingji shi yanjiu [Chinese economic history]

《社会学研究》 Shehuixue yanjiu [Journal of sociology]

《文史哲》 Wen shi zhe [Literature, history, and philosophy]

《学术月刊》 Xueshu yuekan [Academic monthly]

《人文论丛》 Renwen luncong [Essays in the Humanities]

《中国社会历史评论》 Zhongguo shehui lishi pinglun [Review of Chinese social and historical studies]Top